Esteu aquí

NOTÍCIES

17/01/2024

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PER INTERESSOS DE PRÉSTEC

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament d'Ulldemolins una subvenció de 4.964,28 euros per interessos de préstec de l'exercici 2023.

17/01/2024

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PER PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA DE L'EXERCICI 2023

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament d'Ulldemolins una subvenció de 10.000 euros per a la protecció de la salut pública per al control sanitari de l'aigua de consum humà, l'aigua de les piscines municipals i la legionel·la a les instal·lacions municipals, en règim de concurrència competitiva per a l'exercici 2023.

08/01/2024

Pressupost municipal 2024

L’AJUNTAMENT D’ULLDEMOLINS PRESENTA UN PRESSUPOST DE 1.207.892,30 € PER AL 2024.

Destaquen l’arranjament del carrer de Jaume Amigó, la pavimentació de l’avinguda Ducs de Cardona i del camí de les ermites fins a l’Oliver Gros, la rehabilitació de l’entorn de la Font de la Gleva, l’adquisició d’un nou habitatge per desenvolupar polítiques socials, la redacció de projectes tècnics i les accions cap al canvi de model energètic i econòmic del municipi.

L’Ajuntament d’Ulldemolins ha sotmès a votació el pressupost municipal del 2024 al Ple Municipal que es va celebrar el 21 de desembre. La proposta de pressupost que presenta l’equip de govern de l’Ajuntament té un import total de 1.207.892,30 €.

Les línies més destacades del pressupost d’inversions per enguany són l’arranjament del carrer de Jaume Amigó (81.158,83 €) i la pavimentació de l’avinguda dels Ducs de Cardona i del camí de les ermites fins a l’Oliver Gros (97.786,15 €). Aquestes actuacions estan finançades en bona part pel PUOSC de la Generalitat i la Diputació de Tarragona. 

També tenen una partida important al pressupost la rehabilitació de l’entorn de la Font de la Gleva (29.635,55 €), l’adquisició d’habitatge municipal per a polítiques socials (56.500,00 €), la instal·lació de plaques fotovoltaiques a l’ermita de Santa Magdalena (24.767,49 €) i la renovació de la bomba del pou de captació d’aigua al riu de Montsant (23.638,25 €). També es contempla una partida de redacció de projectes tècnics de futures accions.

El pressupost també contempla la millora dels camins agrícoles del municipi, inversions en les instal·lacions esportives, la consolidació de la programació cultural del poble, la continuïtat dels plans energètic i d’habitatge a la població, el suport a les entitats i la gestió forestal al terme municipal.

Pel que fa al capítol de despeses corrents, manteniment i prestació de serveis municipals, la partida total ascendeix a 457.175,00 €.

Pendents d’incorporar altres subvencions

En la mesura que puguin gestionar-se i obtenir-se subvencions addicionals, l’Ajuntament podrà escometre nous projectes d’inversió, ara no contemplats en el pressupost inicial. Entre aquestes inversions hi hauria la millora de la xarxa d’aigua en baixa del poble i millores en la gestió de residus.

Enguany, però, es farà l’esforç de tirar-los endavant i s’ha treballat per aconseguir la implicació i el finançament necessaris per part de la resta d’administracions del territori.

Increment de les taxes i preus públics municipals

Una petita part de l’increment pressupostari es deu a la modificació a l’alça de les ordenances fiscals que es van aprovar al ple municipal del passat 26 d’octubre i que s’expliquen en el següent enllaç.

Tot i així, l’Ajuntament continua aquest 2024 una política de bonificació de taxes i impostos per donar impuls a la instal·lació d’energies renovables al municipi i a la rehabilitació i reforma dels habitatges. Es tracta d’un esforç econòmic que s’espera es tradueixi en una reactivació econòmica i social sostenibles del municipi durant els propers anys.

Més informació a https://vimeo.com/898073689

28/11/2023

SUBVENCIO DE LA DIPUTACIO PER A PERSONAL DE SOCORRISME

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament d'Ulldemolins una subvenció de 8.443 euros per la contractació del servei d'un socorrista a la piscina municipal, per a l'exercici 2023.

28/11/2023

SUBVENCIO DE LA DIPUTACIO DE TARRAGONA PER A PROJECTES I ACTIVITATS CULTURALS

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament d'Ulldemolins una subvenció de 17.363,17 euros per a projectes i activitats culturals o d'interès de la ciutadania, de caràcter singular, de la convocatòria de 2023.

27/11/2023

S’aproven les ordenances fiscals d'Ulldemolins per a l’any 2024

En el darrer ple ordinari municipal de 26 d’octubre, l’Ajuntament aprovava la modificació de les ordenances fiscals per a l’any que ve, que entraran en vigor l’1 de gener de 2024.

En concret, s’han modificat les següents ordenances:

 • Ordenança fiscal número 6: reguladora de la taxa per la prestació dels serveis a la piscina municipal, instal·lacions esportives i altres serveis anàlegs.
 • Ordenança número 9: reguladora de la taxa per la recollida d’ escombraries.
 • Ordenança fiscal número 10: reguladora de la taxa pel subministrament d’aigua.
 • Ordenança número 15: reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
 • Ordenança fiscal número 17: reguladora de l’impost sobre béns immobles.
 • Ordenança núm. 19: reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica.
 • Ordenança fiscal número 26: reguladora del preu públic per la venda de llibres, edicions i publicacions municipals.
 • Ordenança municipal número 30: reguladora de la taxa per la utilització de locals municipals i el seu utillatge.
 • Ordenança número 33: reguladora del preu públic per la prestació del  servei de menjador.
 • Ordenança número 8: reguladora de la taxa pel clavegueram.
 • Ordenança municipal número 12: reguladora de la taxa per expedició de documents administratius.

 

Les ordenances que es veuran incrementades seran: l’impost de vehicles, l’IBI, la taxa pel subministrament d’aigua i la taxa pel clavegueram.

Impost de vehicles

A efectes fiscals, l’Ajuntament retoca l’impost de vehicles amb un increment del 10% en totes les categories. A mode d’exemple, els vehicle d’entre 8 i 12 cavalls fiscals passaran a pagar 48,73 euros l’any i els de 12 a 16 cavalls fiscals, 102,87 euros.

Es manté la bonificació pregada del 75% als vehicles elèctrics i amb etiqueta ECO.

IBI urbà i rústic

S’ha modificat el tipus de gravamen aplicable als béns immobles urbans d’Ulldemolins. El coeficient d’IBI urbà que s’ha aprovat per a l’any que ve és del 0,75%.

Pel que fa a l'IBI rústic, s’incrementa fins al 0,90%.

A mode d’exemple:

 • Un immoble amb un valor cadastral de 7.854,56 euros i que a dia d’avui paga d’IBI 46,38 euros, passarà a pagar-ne 58,91 euros. Això són 12,53 euros més l’any.
 • Un immoble amb un valor cadastral de 106.475,14 euros i que a dia d’avui paga d’IBI 692,09 euros, passarà a pagar-ne 798,56. Per tant, 106,47 euros més l’any.

Taxa del subministrament de l’aigua

El context actual de sequera ha canviat completament l’esquema de subministrament d’aigua al municipi. La tarifa ha de permetre recuperar les despeses del servei com l’energia (primordialment pel bombament de l’aigua), la partida de personal, el tractament de l’aigua per a la seva potabilització, les despeses de manteniment i amortització de les infraestructures (dipòsits, la xarxa de transport, etc.), entre d’altres.

Tot i que no s’han incrementat els preus, la modificació sí que incorpora canvis en els trams de consum establerts fins ara amb l’objectiu de promoure l’estalvi i l´ús racional d’un recurs tan preuat.

D’altra banda, s’estableix un consum mínim per trimestres de 7m3 per habitatge o usuari i una tarifa fixa de manteniment del servei de 5 euros per habitatge o usuari.

A més, existeixen altres conceptes com el manteniment dels comptadors i d’escomeses, que també s’han actualitzat.

Aquests criteris venen donats també per consell dels òrgans competents, que contemplaran criteris d’eficiència, estalvi i conservació de les xarxes d’abastiment per a la concessió d’ajuts i subvencions per obres de millora del servei de subministrament d’aigua als municipis. D’aquesta manera, ens avancem en previsió de les millores a la xarxa d’aigua que es volen emprendre al poble en els propers anys.

Taxa del clavegueram

Les despeses del manteniment del servei de clavegueram no es veuen compensades per la recaptació del servei, per la qual cosa acumulen dèficit.

La modificació que s’ha aprovat per a l’any que ve situa la taxa del clavegueram d’Ulldemolins en 20 euros anuals (15 euros fins ara), en previsió de les intervencions que s’hauran de fer.

Altres modificacions:

 • Ordenança fiscal número 6 reguladora de la taxa per la prestació dels serveis a la piscina municipal, instal·lacions esportives i altres serveis anàlegs: es modifica el preu de l’abonament de temporada per a majors de 65 anys i pensionistes a 30 euros.
 • Ordenança número 9 reguladora de la taxa per la recollida d’ escombraries: incorpora un preu per a viatges a la deixalleria comarcal en la recollida de voluminosos de 50 euros, així com 25 euros pel servei de recollida a domicili de restes vegetals.
 • Ordenança número 15 reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres: Es manté el tipus de gravamen al 3%, amb bonificació del 95% en obres de rehabilitació i eficiència energètica, i s’estableix una quota tributària mínima a pagar de 50 euros.
 • Ordenança fiscal número 26 reguladora del preu públic per la venda de llibres, edicions i publicacions municipals: actualitza la llista de publicacions, etc. amb la incorporació de les novetats editades en els darrers anys.
 • Ordenança municipal número 30 reguladora de la taxa per la utilització de locals municipals i el seu utillatge: preveu una fiança en el servei de lloguer de taules i cadires de 100 euros i un preu per l’ús dels serveis municipals per portar taules, cadires, etc. de 25 euros. Les associacions del municipi tenen el preu bonificat al 100%.
 • Ordenança número 33 reguladora del preu públic per la prestació del  servei de menjador escolar: s’actualitza el preu del servei al decretat pel Departament de la Generalitat de Catalunya competent en la matèria per aquest curs 2023/2024. El preu és de 6,91 euros.
 • Ordenança municipal número 12 reguladora de la taxa per expedició de documents administratius: incorpora un preu de 150 euros per a la tramitació d’expedients de registre d’habitatges d’ús  turístic (HUT).

 

Els motius que expliquen aquesta modificació

Aquesta modificació respon a cinc grans motius, que s’han acumulat els últims anys i que han fet necessari aplicar aquesta mesura:

1. La forta pujada de la inflació dels darrers tres anys: un 17’5% a la demarcació de Tarragona. Això ha fet que el que paga l’Ajuntament per la llum, les obres o els interessos de préstec s’hagi disparat.

2. Fa entre 5 i 20 anys que els impostos i taxes d’Ulldemolins no s’actualitzen i es posen al dia. L’impost de vehicles es va modificar per últim cop el 2001; la taxa de clavegueram el 2014; la taxa de subministrament de l’aigua el 2018 i l’IBI el 2013, tots amb efectes per al següent any.

3. Donar compliment a les obligacions i directrius en matèria de gestió, tributàries, financeres i pressupostàries que venen marcades per les administracions supramunicipals cap a la incorporació de criteris d’eficiència i sostenibilitat dels serveis prestats als ens municipals.

4. La necessitat  d’adaptació a la cada cop més habitual situació de sequera i d’actualitzar el subministrament de l’aigua al municipi. Això vol dir que el que paguen els ciutadans per la gestió del servei és clarament inferior al que aquest servei li acaba costant.

5. Els elements descrits en els punts anteriors han fet que l’Ajuntament d’Ulldemolins hagi anat perdent progressivament capacitat econòmica. Per garantir una correcta qualitat dels serveis que presta l’Ajuntament i tenir múscul financer per entomar nous projectes, cal frenar aquesta pèrdua progressiva de capacitat i disposar de recursos econòmics suficients. Els reptes són molts i els marges de maniobra, molt pocs.

 

Increment dels ingressos de l’Ajuntament

Les modificacions aprovades al Ple permetran a l’Ajuntament d’Ulldemolins fer front a la inflació dels últims anys, al dèficit històric de finançament i als altres elements anteriorment descrits.

Aquesta decisió ve acompanyada, també, de mesures i polítiques d’estalvi i sanejament financer dels comptes municipals per restablir l'equilibri en un termini d’un any. D’aquesta manera, l’ajuntament continuarà amb la seva política de contenció i, d’altra banda, seguirà empenyent com fins ara en la consecució de fonts de finançament amb subvencions i ajuts, que ara per ara suposen el 60% dels ingressos del pressupost municipal per a projectes del municipi.

 

Aquestes modificacions s’han aprovat amb els vots a favor del grup d’Ulldemolins Batega – Acord Municipal.

En aquests moments, les ordenances es troben en exposició pública. Entraran en vigor l’1 de gener de 2024.

NOTÍCIES

17/01/2024

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PER INTERESSOS DE PRÉSTEC

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament d'Ulldemolins una subvenció de 4.964,28 euros per interessos de préstec de l'exercici 2023.

17/01/2024

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PER PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA DE L'EXERCICI 2023

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament d'Ulldemolins una subvenció de 10.000 euros per a la protecció de la salut pública per al control sanitari de l'aigua de consum humà, l'aigua de les piscines municipals i la legionel·la a les instal·lacions municipals, en règim de concurrència competitiva per a l'exercici 2023.

08/01/2024

Pressupost municipal 2024

L’AJUNTAMENT D’ULLDEMOLINS PRESENTA UN PRESSUPOST DE 1.207.892,30 € PER AL 2024.

Destaquen l’arranjament del carrer de Jaume Amigó, la pavimentació de l’avinguda Ducs de Cardona i del camí de les ermites fins a l’Oliver Gros, la rehabilitació de l’entorn de la Font de la Gleva, l’adquisició d’un nou habitatge per desenvolupar polítiques socials, la redacció de projectes tècnics i les accions cap al canvi de model energètic i econòmic del municipi.

L’Ajuntament d’Ulldemolins ha sotmès a votació el pressupost municipal del 2024 al Ple Municipal que es va celebrar el 21 de desembre. La proposta de pressupost que presenta l’equip de govern de l’Ajuntament té un import total de 1.207.892,30 €.

Les línies més destacades del pressupost d’inversions per enguany són l’arranjament del carrer de Jaume Amigó (81.158,83 €) i la pavimentació de l’avinguda dels Ducs de Cardona i del camí de les ermites fins a l’Oliver Gros (97.786,15 €). Aquestes actuacions estan finançades en bona part pel PUOSC de la Generalitat i la Diputació de Tarragona. 

També tenen una partida important al pressupost la rehabilitació de l’entorn de la Font de la Gleva (29.635,55 €), l’adquisició d’habitatge municipal per a polítiques socials (56.500,00 €), la instal·lació de plaques fotovoltaiques a l’ermita de Santa Magdalena (24.767,49 €) i la renovació de la bomba del pou de captació d’aigua al riu de Montsant (23.638,25 €). També es contempla una partida de redacció de projectes tècnics de futures accions.

El pressupost també contempla la millora dels camins agrícoles del municipi, inversions en les instal·lacions esportives, la consolidació de la programació cultural del poble, la continuïtat dels plans energètic i d’habitatge a la població, el suport a les entitats i la gestió forestal al terme municipal.

Pel que fa al capítol de despeses corrents, manteniment i prestació de serveis municipals, la partida total ascendeix a 457.175,00 €.

Pendents d’incorporar altres subvencions

En la mesura que puguin gestionar-se i obtenir-se subvencions addicionals, l’Ajuntament podrà escometre nous projectes d’inversió, ara no contemplats en el pressupost inicial. Entre aquestes inversions hi hauria la millora de la xarxa d’aigua en baixa del poble i millores en la gestió de residus.

Enguany, però, es farà l’esforç de tirar-los endavant i s’ha treballat per aconseguir la implicació i el finançament necessaris per part de la resta d’administracions del territori.

Increment de les taxes i preus públics municipals

Una petita part de l’increment pressupostari es deu a la modificació a l’alça de les ordenances fiscals que es van aprovar al ple municipal del passat 26 d’octubre i que s’expliquen en el següent enllaç.

Tot i així, l’Ajuntament continua aquest 2024 una política de bonificació de taxes i impostos per donar impuls a la instal·lació d’energies renovables al municipi i a la rehabilitació i reforma dels habitatges. Es tracta d’un esforç econòmic que s’espera es tradueixi en una reactivació econòmica i social sostenibles del municipi durant els propers anys.

Més informació a https://vimeo.com/898073689

28/11/2023

SUBVENCIO DE LA DIPUTACIO PER A PERSONAL DE SOCORRISME

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament d'Ulldemolins una subvenció de 8.443 euros per la contractació del servei d'un socorrista a la piscina municipal, per a l'exercici 2023.

28/11/2023

SUBVENCIO DE LA DIPUTACIO DE TARRAGONA PER A PROJECTES I ACTIVITATS CULTURALS

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament d'Ulldemolins una subvenció de 17.363,17 euros per a projectes i activitats culturals o d'interès de la ciutadania, de caràcter singular, de la convocatòria de 2023.

27/11/2023

S’aproven les ordenances fiscals d'Ulldemolins per a l’any 2024

En el darrer ple ordinari municipal de 26 d’octubre, l’Ajuntament aprovava la modificació de les ordenances fiscals per a l’any que ve, que entraran en vigor l’1 de gener de 2024.

En concret, s’han modificat les següents ordenances:

 • Ordenança fiscal número 6: reguladora de la taxa per la prestació dels serveis a la piscina municipal, instal·lacions esportives i altres serveis anàlegs.
 • Ordenança número 9: reguladora de la taxa per la recollida d’ escombraries.
 • Ordenança fiscal número 10: reguladora de la taxa pel subministrament d’aigua.
 • Ordenança número 15: reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
 • Ordenança fiscal número 17: reguladora de l’impost sobre béns immobles.
 • Ordenança núm. 19: reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica.
 • Ordenança fiscal número 26: reguladora del preu públic per la venda de llibres, edicions i publicacions municipals.
 • Ordenança municipal número 30: reguladora de la taxa per la utilització de locals municipals i el seu utillatge.
 • Ordenança número 33: reguladora del preu públic per la prestació del  servei de menjador.
 • Ordenança número 8: reguladora de la taxa pel clavegueram.
 • Ordenança municipal número 12: reguladora de la taxa per expedició de documents administratius.

 

Les ordenances que es veuran incrementades seran: l’impost de vehicles, l’IBI, la taxa pel subministrament d’aigua i la taxa pel clavegueram.

Impost de vehicles

A efectes fiscals, l’Ajuntament retoca l’impost de vehicles amb un increment del 10% en totes les categories. A mode d’exemple, els vehicle d’entre 8 i 12 cavalls fiscals passaran a pagar 48,73 euros l’any i els de 12 a 16 cavalls fiscals, 102,87 euros.

Es manté la bonificació pregada del 75% als vehicles elèctrics i amb etiqueta ECO.

IBI urbà i rústic

S’ha modificat el tipus de gravamen aplicable als béns immobles urbans d’Ulldemolins. El coeficient d’IBI urbà que s’ha aprovat per a l’any que ve és del 0,75%.

Pel que fa a l'IBI rústic, s’incrementa fins al 0,90%.

A mode d’exemple:

 • Un immoble amb un valor cadastral de 7.854,56 euros i que a dia d’avui paga d’IBI 46,38 euros, passarà a pagar-ne 58,91 euros. Això són 12,53 euros més l’any.
 • Un immoble amb un valor cadastral de 106.475,14 euros i que a dia d’avui paga d’IBI 692,09 euros, passarà a pagar-ne 798,56. Per tant, 106,47 euros més l’any.

Taxa del subministrament de l’aigua

El context actual de sequera ha canviat completament l’esquema de subministrament d’aigua al municipi. La tarifa ha de permetre recuperar les despeses del servei com l’energia (primordialment pel bombament de l’aigua), la partida de personal, el tractament de l’aigua per a la seva potabilització, les despeses de manteniment i amortització de les infraestructures (dipòsits, la xarxa de transport, etc.), entre d’altres.

Tot i que no s’han incrementat els preus, la modificació sí que incorpora canvis en els trams de consum establerts fins ara amb l’objectiu de promoure l’estalvi i l´ús racional d’un recurs tan preuat.

D’altra banda, s’estableix un consum mínim per trimestres de 7m3 per habitatge o usuari i una tarifa fixa de manteniment del servei de 5 euros per habitatge o usuari.

A més, existeixen altres conceptes com el manteniment dels comptadors i d’escomeses, que també s’han actualitzat.

Aquests criteris venen donats també per consell dels òrgans competents, que contemplaran criteris d’eficiència, estalvi i conservació de les xarxes d’abastiment per a la concessió d’ajuts i subvencions per obres de millora del servei de subministrament d’aigua als municipis. D’aquesta manera, ens avancem en previsió de les millores a la xarxa d’aigua que es volen emprendre al poble en els propers anys.

Taxa del clavegueram

Les despeses del manteniment del servei de clavegueram no es veuen compensades per la recaptació del servei, per la qual cosa acumulen dèficit.

La modificació que s’ha aprovat per a l’any que ve situa la taxa del clavegueram d’Ulldemolins en 20 euros anuals (15 euros fins ara), en previsió de les intervencions que s’hauran de fer.

Altres modificacions:

 • Ordenança fiscal número 6 reguladora de la taxa per la prestació dels serveis a la piscina municipal, instal·lacions esportives i altres serveis anàlegs: es modifica el preu de l’abonament de temporada per a majors de 65 anys i pensionistes a 30 euros.
 • Ordenança número 9 reguladora de la taxa per la recollida d’ escombraries: incorpora un preu per a viatges a la deixalleria comarcal en la recollida de voluminosos de 50 euros, així com 25 euros pel servei de recollida a domicili de restes vegetals.
 • Ordenança número 15 reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres: Es manté el tipus de gravamen al 3%, amb bonificació del 95% en obres de rehabilitació i eficiència energètica, i s’estableix una quota tributària mínima a pagar de 50 euros.
 • Ordenança fiscal número 26 reguladora del preu públic per la venda de llibres, edicions i publicacions municipals: actualitza la llista de publicacions, etc. amb la incorporació de les novetats editades en els darrers anys.
 • Ordenança municipal número 30 reguladora de la taxa per la utilització de locals municipals i el seu utillatge: preveu una fiança en el servei de lloguer de taules i cadires de 100 euros i un preu per l’ús dels serveis municipals per portar taules, cadires, etc. de 25 euros. Les associacions del municipi tenen el preu bonificat al 100%.
 • Ordenança número 33 reguladora del preu públic per la prestació del  servei de menjador escolar: s’actualitza el preu del servei al decretat pel Departament de la Generalitat de Catalunya competent en la matèria per aquest curs 2023/2024. El preu és de 6,91 euros.
 • Ordenança municipal número 12 reguladora de la taxa per expedició de documents administratius: incorpora un preu de 150 euros per a la tramitació d’expedients de registre d’habitatges d’ús  turístic (HUT).

 

Els motius que expliquen aquesta modificació

Aquesta modificació respon a cinc grans motius, que s’han acumulat els últims anys i que han fet necessari aplicar aquesta mesura:

1. La forta pujada de la inflació dels darrers tres anys: un 17’5% a la demarcació de Tarragona. Això ha fet que el que paga l’Ajuntament per la llum, les obres o els interessos de préstec s’hagi disparat.

2. Fa entre 5 i 20 anys que els impostos i taxes d’Ulldemolins no s’actualitzen i es posen al dia. L’impost de vehicles es va modificar per últim cop el 2001; la taxa de clavegueram el 2014; la taxa de subministrament de l’aigua el 2018 i l’IBI el 2013, tots amb efectes per al següent any.

3. Donar compliment a les obligacions i directrius en matèria de gestió, tributàries, financeres i pressupostàries que venen marcades per les administracions supramunicipals cap a la incorporació de criteris d’eficiència i sostenibilitat dels serveis prestats als ens municipals.

4. La necessitat  d’adaptació a la cada cop més habitual situació de sequera i d’actualitzar el subministrament de l’aigua al municipi. Això vol dir que el que paguen els ciutadans per la gestió del servei és clarament inferior al que aquest servei li acaba costant.

5. Els elements descrits en els punts anteriors han fet que l’Ajuntament d’Ulldemolins hagi anat perdent progressivament capacitat econòmica. Per garantir una correcta qualitat dels serveis que presta l’Ajuntament i tenir múscul financer per entomar nous projectes, cal frenar aquesta pèrdua progressiva de capacitat i disposar de recursos econòmics suficients. Els reptes són molts i els marges de maniobra, molt pocs.

 

Increment dels ingressos de l’Ajuntament

Les modificacions aprovades al Ple permetran a l’Ajuntament d’Ulldemolins fer front a la inflació dels últims anys, al dèficit històric de finançament i als altres elements anteriorment descrits.

Aquesta decisió ve acompanyada, també, de mesures i polítiques d’estalvi i sanejament financer dels comptes municipals per restablir l'equilibri en un termini d’un any. D’aquesta manera, l’ajuntament continuarà amb la seva política de contenció i, d’altra banda, seguirà empenyent com fins ara en la consecució de fonts de finançament amb subvencions i ajuts, que ara per ara suposen el 60% dels ingressos del pressupost municipal per a projectes del municipi.

 

Aquestes modificacions s’han aprovat amb els vots a favor del grup d’Ulldemolins Batega – Acord Municipal.

En aquests moments, les ordenances es troben en exposició pública. Entraran en vigor l’1 de gener de 2024.